Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. BEK nr 855 af 11/06/2020

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. BEK nr 855 af 11/06/2020

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Sådan her forventes din motorcykel teknisk at se ud ifølge den nyeste bekendtgørelse!

Kapitel 1

Bestemmelser for alle køretøjer

§ 1. Ethvert køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

§ 2. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at føreren kan betjene køretøjets forskellige apparater, uden at hans opmærksomhed bortledes fra den øvrige trafik.

§ 3. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at der ikke udvikles unødig røg og støj.

Kapitel 3 Motorcykler

§ 14. Motorcykel skal være således indrettet, at mindst 25 pct. af tjenestevægten (vægten af motorcyklen med tilbehør og driftsmidler samt fører) hviler på forakslen.

Stk. 2. På motorcykel, hvis egenvægt overstiger 120 kg og på motorcykel med sidevogn, skal de påbudte lygter kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset. En motorcykels positionslygter må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygte er tændt. Baglygte og nummerpladelygte må ikke kunne slukkes, når andre påbudte lygter er tændt.

Stk. 3. Sidevogn skal være fastgjort på motorcyklens højre side og skal have eet hjul.

§ 15. En motorcykel skal være forsynet med:

1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer.

2) Styreapparat, hvormed motorcyklen kan styres let, sikkert og hurtigt.

3) Affjedring af forhjulet samt støddæmpere i affjedringen.

4) Luftgummiringe på hjulene med et slidbanemønster, der overalt har en dybde af mindst 1 mm.

5) Skærme over hjulene.

6) Driftsbremse, der virker på alle hjul, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse motorcyklen på en sikker, hurtig og virksom måde.

7) Lyddæmper i udstødningssystemet.

8) Lydsignalapparat med konstant tone.

Stk. 2. Driftsbremse på tohjulet motorcykel skal bestå af to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul. Bremserne på trehjulet motorcykel skal opfylde kravene i § 5 for bremserne til bil.

Stk. 3. På tohjulet motorcykel skal brændstoftanken være hensigtsmæssigt placeret, og der skal findes en afspærringshane i brændstofledningen mellem tank og motor.

Stk. 4. Forrude eller vindskærm skal være af splintsikkert glas eller af egnet plastmateriale. Forrude samt vindskærm, der dækker førerens synsfeldt, skal være forsynet med automatisk, udvendig rudevisker.

Stk. 5. Tohjulet motorcykel skal være forsynet med fodhvilere til fører og passager. Særskilt passagersæde skal være forsynet med håndtag til brug for passageren.

Stk. 6. Sidevogn skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer samt med luftgummiring på og skærm over hjulet.

Stk. 7. Motorcykel, der benyttes som trækkraft for påhængskøretøj, skal være forsynet med tilkoblingsordning.

§ 16. En motorcykel skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

1) En fremadrettet, hvid eller gullig nærlyslygte, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran motorcyklen, samt en eller to hvide eller gullige fjernlyslygter, der kan oplyse vejen mindst 100 m foran motorcyklen.

2) En eller to fremadrettede, hvide positionslygter og en eller to bagudrettede, røde baglygter, der alle er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

3) Mindst en hvid lygte, der kan belyse nummerpladen, således at den er læselig mindst 20 m bag motorcyklen.

4) En eller to bagudrettede, røde stoplygter med væsentlig større lysstyrke end baglygten.

5) Mindst en bagudrettet, rød refleksanordning, der er E- eller e-mærket eller godkendt af Justitsministeriet (JRU-mærket), og som ikke må være trekantet.

Stk. 2. Trehjulet motorcykel skal dog være forsynet med to positionslygter, to baglygter og to bagudrettede, røde refleksanordninger. Trehjulet motorcykel, som har lad eller varekasse bag førersædet, eller som har førerhus, skal være forsynet med retningsviserblinklygter og stoplygter efter reglerne for bil.

Stk. 3. Sidevogn skal være forsynet med en fremadrettet, hvid og en bagudrettet, rød lygte, der begge er tydeligt synlige i 300 meters afstand uden at blænde, samt med bagudrettet, rød refleksanordning.

§ 17. En motorcykel kan være forsynet med følgende lygter og refleksanordninger:

1) En eller to hvide eller gullige tågeforlygter, der er anbragt således, at de ikke virker blændende.

2) En eller to bagudrettede, røde tågebaglygter, der opfylder kravene til tågebaglygter for bil.

3) Gule retningsviserblinklygter som nævnt i § 16, stk. 1, nr. 4.

4) Havariblink.

5) Hvide, fremadrettede og røde, bagudrettede refleksanordninger, der ikke er trekantede, samt gule refleksanordninger til siden.

6) En søgelygte og en arbejdslygte.

Stk. 2. Trehjulet motorcykel kan dog være forsynet med to nærlyslygter, en eller to baklygter samt parkeringslygter.

Stk. 3. Anden trehjulet motorcykel end den i § 16, stk. 2, nævnte kan være forsynet med retningsviserblinklygter efter reglerne for tohjulede motorcykler.

Stk. 4. En motorcykels nær- eller fjernlyslygter kan være indrettet som overhalingssignal.