Minimummotorstørrelse på A2 skolecykler nedsættes fra 400ccm til 250 ccm

  • Minimummotorstørrelse på A2 skolecykler nedsættes fra 400ccm til 250 ccm
  • Indføres fra 1. november 2020

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2020/612 af 4. maj 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1:

  • Bilag II til direktiv 2006/126/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2:

  • Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. november 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.