Udstødningsstøj – hvor meget må jeg? og hvordan måles det?

kilde: https://fstyr.dk/da/-/media/FSTYR-lister/Publikationer/Vejledning-om-syn-af-k%C3%B8ret%C3%B8jer.pdf

 Støj i relation til registreringstidspunkt.

Gældende regel for motorcykel og knallert i forordning 168/2013/EU

Før 01.01.17: Som alternativ kan for motorcykel benyttes målemetoden fastsat i direktiv 97/24/EØF med senere ændringer.

Før 01.04.04: Målemetoden for motorcykel og stor knallert er fastsat i direktiv 78/1015/EØF med senere ændringer.

Før 01.10.90: Målemetoden for motorcykel er fastsat i direktiv 78/1015/EØF.

Før 01.10.82: Målemetoden er fastsat i Detailforskrifter for Køretøjer 1982.

84  dB(A) for motorcykler med 2 takts motor

88 dB (A) for motorcykler med 4 takts motor

Før 01.07.69

Ingen absolut støjgrænse.

Se mere her: https://mff-dk.dk/nyheder-om-lovregler-for-motorcykler/36-tema-udstoedningsstoej—motorcykler-fra-foer-1969-hvad-er-reglerne/

Målemetoder

11.01.001 Støjmålemetode I (kørselsmåling)

b) for motorcykel og knallert i forordning 168/2013/EU og dens gennemførelsesforanstaltninger.

1.01.002 Støjmålemetode II (7 m-standmåling)

11.01.004 Støjmålemetode IV (nærfelt – standmåling)

(1) Lydtrykket måles i højde med udstødningsåbningen, dog ikke lavere end 0,2 m over vejbanen.

Mikrofonplacering og mindste måleplads

Mikrofonen rettes mod udstødningsåbningen og placeres i en afstand af 0,5 m fra denne.

Mikrofonens akse skal være parallel med vejbanen og danne en vinkel udad på 45° ± 10° med udstødningsåbningens retning, jfr. ovenstående figur. Har køretøjet flere udstødningsåbninger, og den indbyrdes afstand mellem disses centre ikke overstiger 0,30 m, måles lydtrykket fra den udstødningsåbning, der er nærmest køretøjets kontur (for motorcykel og knallert dog bortset fra styret) eller er højest over vejbanen.

Overstiger den indbyrdes afstand 0,30 m, måles særskilt for hver åbning, og kun den største værdi tages i betragtning.

For køretøj med lodret udstødningssystem anbringes mikrofonen lodret ud for og i højde med udstødningsåbningen i en afstand af 0,5 m fra den af køretøjets sider, som er nærmest udstødningsåbningen.

Det omdrejningstal, der blev benyttet ved fastsættelsen af støjniveauet ved stand måling, fremgår af bilens typegodkendelse eller DMR. For visse køretøjer, f.eks. brugt importerede køretøjer, der er godkendt efter forenklet praksis, foreligger dog oftest ikke oplysninger om stand støj (støjniveau med tilhørende motoromdrejningstal). For e-godkendt quadricykel, 3-hjulet bil, motorcykel og knallert fremgår oplysningerne af fabrikationspladen med e-nummeret.

(2) Målingen foretages gennem en kort periode ved det fastsatte motoromdrejningstal fulgt af hele decelerationsperioden til tomgang, efter at speederen (gashåndtaget) hurtigt er bevæget til tomgangsstillingen.

(3) Der skal foretages mindst tre målinger for hvert målested. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den aflæste maksimalværdi afrundet til nærmeste hele antal decibel.

Køretøjets støjniveau er det højeste måleresultat af tre på hinanden følgende målinger, idet intet måleresultat må afvige mere end 2 dB(A) fra et af de øvrige.

11.01.005 Måleplads

(1) Målepladsen skal være jævn og vandret med belægning af asfalt eller beton. Overfladen skal være af en sådan beskaffenhed, at støjen fra dækkene ikke har indflydelse på måleresultatet.

(2) Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj, skal være mindst 10 dB(A) lavere end det målte lydtryk.

11.01.006 Måleapparat

(1) Lydtrykmåleren skal opfylde bestemmelserne i meddelelse nr. 179 fra Den internationale elektroniske Kommission (IEC). .

11.01.007 Målebetingelser

(1) Støjmåling skal foretages

a) med driftsvarm motor,

b) i klart og roligt vejr, og

c) med køretøjet ved tjenestevægt.