Information fra færdselsstyrelsen

Nu starter motorcykel-sæsonen: Det skal du vide om støjmålinger

Foråret banker på, og med de lunere temperaturer er det tid til at lufte motorcyklerne. Når du 1. marts igen kører ud på din motorcykel, kan du møde Færdselsstyrelsen til vejsidesyn, der kan lede til en støjmåling.

Når motorcyklisterne nyder foråret og sommeren på de danske veje, kan de møde Færdselsstyrelsen undervejs. Det er nemlig også i denne periode, at Færdselsstyrelsen kontrollerer motorcyklernes tekniske stand og støjniveau.

Trafikstøj kan være sundsskadeligt og generende, og derfor kontrollerer Færdselsstyrelsen igen i år motorcyklernes støjniveau. I Danmark har vi ikke periodisk syn for motorcykler. For at øge færdselssikkerheden og reducere trafikstøjen på de danske veje foretager vi i stedet vejsidesyn, som er en teknisk kontrol af motorcyklen, hvor vi også foretager støjmålinger, hvis støjniveauet vurderes for højt.

Støjmålingen har til formål at sikre, at motorcyklen ikke er udstyret med ulovligt udstyr, så motorcyklen støjer mere end tilladt.

Men hvor meget må din motorcykel støje? Støjkravene er forskellige afhængigt af alderen og typen af motorcykel. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på reglerne for din motorcykel, inden du tager afsted på sæsonens første tur.

De gældende målemetoder er beskrevet i Færdselsstyrelsens detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr eller ”Vejledning om syn af køretøjer” i afsnit 11.01.

Mistænker Færdselsstyrelsens inspektører, at din motorcykel støjer for meget, undersøger de det på en af følgende måder:

Hvis din motorcykel er ældre end 1. juli 1969

Inspektøren vurderer, om motorcyklen støjer mere end normalt for den pågældende model.

Har inspektøren mistanke om for højt støjniveau, bliver du bedt om at skaffe oplysninger, billeder eller tegninger af originalen eller af udstødningen for at kontrollere, om udstødningen svarer til den originale motorcykel.

Hvis din motorcykel er mellem 1. juli 1969 og 1. oktober 1982

Hvis motorcyklen er nyere end 1. juli 1969, vil der altid blive foretaget en støjmåling. For motorcykler fra før 1. oktober 1982 vil støjtallet blive sammenlignet med dét, som står på typegodkendelsen, og hvis motorcyklen ikke er typegodkendt, vil den blive kontrolleret i forhold til de faste, tilladte værdier, der kan findes i Vejledning om syn af køretøjer. I alle tilfælde tillades en tolerance på + 3 dB(A).

Hvis din motorcykel er nyere end 1. oktober 1982

Hvis motorcyklen er nyere end 1. juli 1969, vil der altid blive foretaget en støjmåling. Her kontrollerer inspektøren motorcyklen i forhold til standstøjtal på den pågældende typegodken­delse, i DMR eller på fabrikationspladen. Den tilladte tolerance er på + 3 dB(A).

Inspektøren finder omdrejningstal og dB-grænsen på din motorcykels fabrikationsplade eller typegodkendelse.

Hvis der ikke er noget tilgængeligt standstøjtal (med tilhørende omdrejningstal), vil du blive bedt om at skaffe værdierne fra importøren af motorcyklen. Alternativt skal motorcyklen støjmåles hos en teknisk tjeneste eller godkendt prøvningsinstans, forinden den kan godkendes ved vejsidesynet.

Sådan finder du dit støjtal

På en EU-typegodkendt motorcykel fremgår standstøjtallet og tilhørende omdrejningstal af motorcyklens fabrikationsplade.

Støjtallet kan også være angivet i køretøjsregisteret (DMR): https://motorregister.skat.dk/dmr-kerne/dk/skat/dmr/front/portlets/registreringsafgift/frontpage/FrontpageController.jpf

Hvis motorcyklen har en dansk typegodkendelse, fremgår standstøjtallet og det tilhørende omdrejningstal og målemetoder desuden af typegodkendelsen. Hvis der under fanebladet ”Køretøj” i DMR er angivet et nummer under Typeanmeldelsesnummer/ bremsedataerklæringsnummer, kan typegodkendelsen findes via Færdselsstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk.

Bemærk, at hvis der i DMR er angivet et EF-typegodkendelsesnummer, kan oplysningerne alene skaffes via importøren af motorcyklen. Færdselsstyrelsen har kun de danske typegodkendelser, som Færdselsstyrelsen selv har udstedt.

Faktaboks: Det siger Færdselsloven om støj

§ 38. Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter.

§ 67 Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.

§ 67Stk. 4. Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er i lovlig stand, for så vidt angår køretøjets afgivelse af støj, og for så vidt angår forhold ved køretøjets motor og køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for det motordrevne køretøjs udledning af luftforurenende stoffer.

§118 Stk. 8. Ved fastsættelse af bøder for overtrædelse af § 38, stk. 1, og § 67, stk. 2 og 4, skal det indgå som en særligt skærpende omstændighed, hvis et motordrevet køretøj betjenes således eller er i en sådan ulovlig stand, at det afgiver unødig støj.

Denne nyhed har til formål at orientere om Færdselsstyrelsens støjmålinger. Hvis du vil vide mere om, hvordan vejsidesynene fungerer, kan du læse om det her:

Motorcykelsæsonen er også sæson for vejsidesyn (fstyr.dk)

Støj og vejsidesyn (fstyr.dk)